900 x 600 AL V Bendigo Spirit (2)

Adelaide Lightning Full Team Photo by Courtney Pedlar